اره افقی بر بوش کد PSA700

تماس بگیرید

اره افقی بر بوش کد PSA700

خوش دست و سبک
تعویض آسان و سریع تیغه
قابلیت تنظیم سرعت

مقایسه